KGVX là gì, KGVX là viết tắt của từ gì, ký hiệu viết tắt UBND-KGVX là gì, công văn KGVX, wowhay4u.com chia sẻ đáp án đúng nhất!


KGVX viết tắt là gì?

KGVX hay kgvx viết tắt là KHOA GIÁO VĂN XÃ.

Công văn KGVX là Công văn KHOA GIÁO VĂN XÃ.

Ký hiệu viết tắt UBND-KGVX là gì?

Ký hiệu viết tắt UBND-KGVX là ỦY BAN NHÂN DÂN - KHOA GIÁO VĂN XÃ.

Cấp tỉnh là Phòng KHOA GIÁO - VĂN XÃ, còn cấp TW là Vụ KHOA GIÁO - VĂN XÃ.

Thông tin về Vụ KHOA GIÁO - VĂN XÃ