Báng súng tiểu liên AKMS có đặc điểm gì, trong tên gọi của súng tiểu liên AK, chữ A có ý nghĩa là gì, đúng nhất.

Báng súng tiểu liên AKMS có đặc điểm gì?

Báng súng tiểu liên AKMS có đặc điểm là loại báng gấp, bằng sắt.


Trong tên gọi của súng tiểu liên AK, chữ A có ý nghĩa là gì?

Trong tên gọi của súng tiểu liên AK, chữ A có ý nghĩa là Auto là Tự động.

Trên thước ngắm của súng tiểu liên AK, tại sao lại có vạch?


Trên thước ngắm của súng tiểu liên AK, lại có vạch vì để lấy thước ngắm 3 ban đêm.