Khổ giấy A0 lớn gấp bao nhiêu lần khổ giấy A3, khổ giấy A1 lớn gấp bao nhiêu lần khổ giấy A3, từ khổ giấy A0 ta chia được bao nhiêu khổ A3, đúng nhất.

Khổ giấy A0 lớn gấp bao nhiêu lần khổ giấy A3?

Khổ giấy A0 lớn gấp 8 lần lần khổ giấy A3.

Khổ giấy A1 lớn gấp bao nhiêu lần khổ giấy A3?

Khổ giấy A1 lớn gấp 4 lần khổ giấy A3.Từ khổ giấy A0 ta chia được bao nhiêu khổ A3?

Từ khổ giấy A0 ta chia được 3 lần khổ A3.

Từ khổ giấy A3 muốn có khổ giấy nhỏ hơn là khổ giấy A4 ta làm như thế nào?


Từ khổ giấy A3 muốn có khổ giấy nhỏ hơn là khổ giấy A4 ta chia đôi chiều dài khổ giấy.Chia đôi chiều dài khổ giấy.